ПП "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ"

Политическа партия АБВ е алтернатива на задкулисието в политиката, алтернатива на лобизма и подмяната на легитимните, демократични механизми при вземане на политически и управленски решения, при назначаване на кадри.

ПП АБВ работи за публичност във всички решения, за обществен контрол и участие на гражданското общество. Иска да се даде шанс и път на знаещите и можещите.

ПП АБВ залага на това, което е правила винаги – чрез разум, диалог, съгласие и единение да реабилитираме политиката като начин за решаване проблемите на хората. Тя е за повече държавност, за по-малка бюрокрация.

ПП АБВ работи за силна държава, гарантираща сигурност на границите, защитаваща живота и собствеността на всеки гражданин.

Амбицията на ПП АБВ е да обедини всички управленски идеи в единна политика за съхраняване и развитие на нацията, за предотвратяване на демографския срив и укрепване човешкия ресурс на нацията.


ПП "ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ"

ПП ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ е регистрирана в Софийски градски съд в регистъра на политическите партии с Решение по фирмено дело 1309/1997 г. със седалище в гр. София.

ПП ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ си поставя за цел постигането на просперитет на обществото и страната чрез развитието на демокрацията, на стабилността и реда чрез ясни законови правила и насърчаване на свободната инициатива. Основната цел на ПП ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ е чрез отстояване на ценностната система на европейското и световно социалдемократическо и лейбъристко движение да даде възможност на предприемчивите и трудолюбивите с честен и свободен труд да осигурят достоен живот за себе си и своите семейства и да превърнат своя край и България в привлекателно място за живот и реализация. ПП ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ осигурява публичен израз на политическата воля на своите членове и симпатизанти и защитава техните интереси открито, с всички демократични средства, разрешени от Конституцията и законите на страната. Политическото единство на ПП ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ се изразява в споделяне на идеите, принципите и ценностите залегнали в Устава и програмните документи на партията.


ПП "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ"

Политическо Движение Социалдемократи е социалдемократическа партия. Обединява хора, които споделят възгледите на модерната социалдемокрация и приемат нейните основни ценности - свобода, справедливост, солидарност, равенство на възможностите, мирно съжителство, демокрация.

www.socialdemocrati.org


ПП "БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ"

Българска Партия ЛИБЕРАЛИ е наследник на първата дисидентска организация преди 10 ноември 1989 “Клубът за подкрепа на гласността и преустройството в България”.

Клубът възникна като реакция срещу тоталитарния режим под формата предимно на правозащитна организация.

Цел на БПЛ е изграждане на България като свободна и правова държава, с гарантиране на основните човешки права и свободи, с устойчиво развитие на икономиката,с развито гражданско общество и съхраняване на националните ценности.

БПЛ е политическа организация, която работи за изграждане на мирно, демократично,справедливо и хуманно общество върху основата на общочовешките, националните и либералните ценности и идеи. Тя е открита за всички, които споделят нейните идеи и цели.

Ние вярваме в човешкото достойнство като извор на национална цел, в човешката свобода като извор на национално действие, в човешкото сърце като извора на национално състрадание, и в човешкия ум като извора на нашето изобретение и нашите идеи.

БПЛ не приема некомпетентността на администрацията и корупцията във властта. Правителството трябва да упражнява своите пълномощия и да поема отговорност за решенията си.Това е нашия дълг - държавно и политическо ръководство, което гражданите заслужават.

БПЛ ще се бори за реформи основани на тези принципи– като възможности за по-добър живот, постигне по-качествено образование ,подобрени обществени услуги и чиста околна среда. Свободата на всеки индивид е в сърцевината на нашата вяра.

В икономиката БПЛ вярва в силата на обществената пазарна икономика. Правителството трябва да осигури гаранции, че пазарът се управлява свободно и ефективно,да се стимулира конкуренция и предотвратяване на монопола.

В политиката гражданинът би трябвало да е способен да упражни истинска власт над институциите и хората които я упражняват.

Регулирането на частна промишленост е необходимо за да осигури цялост и защита на клиенти и работници.

Равната благоприятна възможност би трябвало да бъде цел, която е условие за подобряване ефектите на бедността и дискриминацията. Здравеопазване и образование, което да е универсално достъпно.

БПЛ вярва,че всяко човешко същество е равно пред закона и има равна благоприятна възможност в обществото.


ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ"

"Движение за социален хуманизъм" е партия на български граждани, споделящи социалдемократическата доктрина, обогатена с идеите, ценностите и целите на социалния хуманизъм. Възниква като идейно течение в БСДП през 1995 г. по инициатива на гл. секретар Стефан Радославов. ДСХ поставя в центъра на своята ценностна система човека и е хуманизъм, организиран за политическа дейност.

www.dshbg.org


ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО"

Политическа партия „ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО” е основана през 2008 г. от 500 души от цялата страна във Велико Търново. Сред основателите са двайсетина армейски генерали. Пръв председател на партията е армейски генерал Йордан Мутафчиев, роден през 1940 т., починал през 2015 г. Министър на отбраната (ноември 1990 – ноември 1991).

Ние като народ имаме нужда до български път, от българска мечта. Остро се нуждаем да бъдем субекти на собственото си развитие. Това трябва да бъде веруюто на всеки български политик.

Политическа партия "Възраждане на отечеството", изразяваме своята привързаност към следните принципи: защита на националния суверенитет; осигуряване на икономическа независимост; изграждане на силна държава; утвърждаване на традиционните ценности и култура; борба за справедливост и солидарност в обществото и приемственост между поколенията.

Въз основа на тези принципи си поставяме следните цели:

 • развитие на качествено и патриотично българско образование и издигане на социалния статус на българския учител;
 • постоянни грижи за елементите на нашия цивилизационен избор – български език, православна култура, традиции и духовност;
 • държавна политика за разрешаване на демографските проблеми на страната, въвеждане на семейно подоходно облагане;
 • развитие на силен държавен сектор, който да включва производствени, търговски, банкови и застрахователни предприятия;
 • поставяне под строг държавен контрол на естествените монополи на национално и регионално равнище, като енергоразпределението, водо и газоснабдяването; постепенен преход към обществена собственост върху естествените монополи.
 • възстановяване и разширяване на икономическото, политическото и културното сътрудничество с Русия.
 • Гарантирано здравеопазване

 • Партия „Българската левица“

  Партия „Българската левица“ се учреди на 4 април 2009 г. като партия, представляваща ляво ориентираните българи, вярващи в социализма с човешко лице и останали без политическо представителство. Нейното учредяване беше естествен отзвук на процесите в други европейски държави, довели през 2004 год. до появата на Европейската Лява Партия.

  www.levicata.org